Bli medlem knapp

Utbredelse

Asp har en svært begrenset utbredelse i Norge. Den finnes i Glommas nedre del opp til og med Øyeren, samt elvene Nitelva, Leira og Glomma videre opp til Bingsfossen.

Hvordan kjenne igjen denne fisken

Mange vil blande denne arten sammen med vederbuk og stam. Det er likevel markerte forskjeller, og du kjenner den igjen på en rekke særegenheter. Kroppsformen er slank, og den er lett sammentrykket sideveis. Hodet er moderat stort med en stor, underbitt munn. Ryggfinnen er kort og høy. Gattfinnen er lang med konkav kant. Asp har ingen skjell på hodet. På kroppen har den små skjell som sitter godt, normalt 65-75 langs sidelinjen. Asp er grønn/grå på ryggen, matt sølvaktig på sidene og har hvit buk. Finnene under er rødlige.


Nitelva: Asp 1900 gram

Litt om levevis

Asp lever godt i større innsjøer og i elv med moderat strøm. Den opptrer gjerne i de midtre vannlag. Aspen er stimfisk som ung, men lever enkeltvis når den blir eldre.

Ernæringen

Asp ernærer seg på vanninsekter / larver når yngre, også i overflaten. Eldre fisk er utpregede rovfisk som hovedsaklig ernærer seg på annen fisk i de øvre og midtre vannregionene, gjerne på andre arter innen karpefisk-familien. Fisk som agn er et godt tips, likeså er mindre sluker og wobblere.

Arten formerer seg

På våren, gjerne i mai, gyter asp i rennende vann over steingrunn. Eggene legger seg ned mellom steinene. Asp er gytemoden etter 4-5 år.


En liten asp på 80 gram

Fiske etter asp

Mange har aldri sett denne arten, da utbredelsesområdet er begrenset, fisken er relativt fåtallig sjelden, og den stort sett jager i eller ved overflaten og derfor sjelden fanges tilfeldig under fiske etter gjørs, gjedde og abbor. Kanskje vi finner den i stadig flere områder om vi leter litt mer aktivt. Asp er i alle fall er sterk fighter, og den eneste i karpefisk-familien som en rendyrket rovfisk.

Vann med stor asp

Asp er på Direktoratet for Naturforvaltning sin rødliste. Dette er pga. begrenset utbredelse, og ikke fordi den i utbredelsesområdet er utrydningstruet. Imidlertid vet man ennå lite om størrelsen på bestanden av asp innenfor dens utbredelsesområde, og all asp bør derfor settes ut igjen.

Kjente lokaliteter med stor asp :
Øyern
Nitelva (Dynovika)
Leira

Top